Les rieres ocultes i la construcció simbòlica de Barcelona.

Fins fa poc el pla de Barcelona estava travessat per moltes vies d’aigua que desaiguaven de la serra de Collserola fins al mar o al riu Besòs. Torrents, rieres i rambles que tenien una forta presència en la conformació del relleu del paisatge i del que si realitzava com a usos territorials: evacuació d’aigües, zones de cultiu, maresmes i zones humides. Rieres sovint seques i lligades al desguàs circumstancial del clima mediterrani que prenien valors beneficiosos o negatius segons l’impacte de les crescudes. Tanmateix han constituït traces consolidades del circular permanent de les aigües pel subsòl, amb importants afectes demostrats en la geoenergia que activen.

Durant el segle XIX i XX es van anar canalitzant i segellant la seva presència visible en la transformació de la ciutat. En queden ara només rastres en el nomenclàtor, en el qual hi perviuen noms de torrents i rieres en tots els barris.

Amb el projecte Serps d’Aigua, volem rellegir la ciutat de Barcelona sota un règim de relacions en què les condicions naturals preexistents lligades a la circulació de l’aigua, esdevenen activadores de nivells de significació, de construcció cultural i social del que es produeix en una superfície aparent neutre i homogènia.
Creiem fermament en una relació de causalitat que fa que al llarg del temps llocs determinats de la ciutat, esdevenen emplaçaments d’una lògica de significat que va més enllà del que en ells s’hi projecti. Talment complint una condició que no es pot defugir o activant una presència dictada per causes anteriors i que podem fàcilment reconèixer. Aquests emplaçaments han estat assenyalats per encreuament de carrers importants, per places de confluència ciutadana, per fites urbanes que els assenyalen. Però també perquè en elles se situen fets importants, institucions rellevants, nuclis de convocatòria inqüestionables.

Així també pensem, que aquests llocs manifesten la possibilitat o l’exigència de construir-hi en aquests moments accions col·lectives rellevants, lligades als reptes que com a societat tenim i que han de confluir en la construcció de la ciutat que vivim, fent possible alhora la consolidació de desitjos i necessitats.

Serpientes de agua
Las rieras ocultas y la construcción simbólica de Barcelona

Hasta hace poco el Pla de Barcelona estaba atravesado por muchas vías de agua que desaguaban de la sierra de Collserola hasta el mar o en el río Besòs. Torrentes, arroyos y ramblas que tenían una fuerte presencia en la conformación del relieve del paisaje y de lo que en ellos se realizaba como usos territoriales: evacuación de aguas, zonas de cultivo, marismas y zonas húmedas. Rieras menudo secas y ligadas al desagüe circunstancial del clima mediterráneo que tomaban valores beneficiosos o negativos según el impacto de las crecidas. Sin embargo han constituido trazas consolidadas del circular permanente de las aguas por el subsuelo, con importantes afectos demostrados en la geoenergia que activan.

Durante el siglo XIX y XX se fueron canalizando y sellando su presencia visible a causa de la transformación de la ciudad. Quedan ahora sólo rastros en el nomenclátor, en el que perviven nombres de torrentes y rieras en todos los barrios.

Con el proyecto Serpientes de Agua, queremos releer la ciudad de Barcelona bajo un régimen de relaciones en que las condiciones naturales preexistentes relacionadas a la circulación del agua, se convierten en activadores de niveles de significación, de construcción cultural y social de lo que se produce en una superficie aparente neutra y homogénea.

Creemos firmemente en una relación de causalidad que hace que a lo largo del tiempo lugares determinados de la ciudad, se conviertan en emplazamientos de una lógica de significado que va más allá de lo que en ellos se proyecte. Igual cumpliendo una condición que no se puede soslayar o activando una presencia dictada por causas anteriores y que podemos fácilmente reconocer. Estos emplazamientos han sido señalados por cruce de calles importantes, por plazas de confluencia ciudadana, por hitos urbanos que los señalan. Pero también porque en ellas se sitúan hechos importantes, instituciones relevantes, núcleos de convocatoria incuestionables.

Así también pensamos, que estos lugares se manifiestan la posibilidad o la exigencia de construir en estos momentos acciones colectivas relevantes, ligadas a los retos que como sociedad tenemos y que deben confluir en la construcción de la ciudad que vivimos, haciendo posible al mismo tiempo la consolidación de deseos y necesidades.