Afluents són les vies secundàries, ens parlen de la construcció de significats lligats a les corrents d’aigua a la ciutat. Unes ressonàncies que modulen una relació emocional, expressiva, simbòlica. Constitueixen una condició relacional de la territorialitat que crea un imaginari col·lectiu, un flux paral·lel d’imatges, relats, construccions, en la conformació de llocs de sentit.

L’emergència del que és viu:
Manifestacions del que es viu lligat al circular de l’aigua. Els éssers que hi habiten i relacions que s’hi despleguen.

Esfera d’imaginaris.:
Lectures del poder de l’aigua per la delegació de manifestacions que actuen com a signes i símbols. Realitzacions presents que manifesten l’inconscient de la ciutat.
Significats ocults i/o latents desvetllats per Arquitectures parlants – Urbanismes narratius – Literatures profètiques – Semiòtica urbana.

Actes i fets d’unió amb els llocs:
Interpretació del significat de les derives quotidianes, dels usos dels espais públics de relació. De l’ús d’emplaçaments i equipaments (cinemes, mercats, hospitals, presons…). De la relació amb enclavaments de força.


Afluentes

Afluentes son las vías secundarias, nos hablan de la construcción de significados ligados a las corrientes de agua en la ciudad. Unas resonancias, que modulan una relación emocional, expresiva, simbólica. Constituyen una condición relacional de la territorialidad que crea un imaginario colectivo, un flujo paralelo de imágenes, relatos, construcciones, en la conformación de lugares de sentido.

La emergencia de lo vivo:
Manifestaciones de lo que vive ligado al circular del agua. Los seres que la habitan y relaciones que se desarrollan.

Esfera de imaginarios:
Lecturas del poder del agua por la delegación de manifestaciones que actúan como signos y símbolos. Realizaciones presentes que manifiestan el inconsciente de la ciudad.
Significados ocultos y / o latentes desvelados por Arquitecturas parlantes – Urbanismos narrativos – Literaturas proféticas – Semiótica urbana.

Actos y hechos de unión con los lugares:
Interpretación del significado de las derivas cotidianas, de los usos de los espacios públicos de relación. Del uso de emplazamientos y equipamientos (cines, mercados, hospitales, prisiones …). De la relación con enclaves de fuerza.