Tenim el plaer de convidar-vos a la presentació del nou llibre de Sitesize:

Serps d’Aigua. Les rieres ocultes de Barcelona

serà el proper dimecres 24 de novembre 2021 a les 19h
a l’Espai Finestres del Centre d’Art La Capella

Comptarem amb la participació de Juan Saez mestre saurí i creador de “Arte Zahorí” que empra el cos com a instrument perceptiu basant-se en la relació de l’individu amb l’entorn com a factor determinant de la qualitat de vida.


El llibre Serps d’aigua es pot comprar al Centre d’Art La Capella.
Carrer Hospital 56, Barcelona.
Preu 5€

Tenemos el placer de invitarle a la presentación del nuevo libro de Sitesize:

Serpientes de Agua. Las rieras ocultas de Barcelona

será el próximo miércoles 24 de noviembre 2021 a las 19h
en el Espacio Ventanas del Centro de Arte La Capella

Contaremos con la participación de Juan Saez maestro zahorí y creador de “Arte Zahorí” que emplea el cuerpo como instrumento perceptivo basándose en la relación del individuo con el entorno como factor determinante de la calidad de vida.

El libro Serpientes de agua se puede comprar en el Centro de Arte La Capella.
Calle Hospital 56, Barcelona.
Precio 5€

Fragment de la introducció al llibre Serps d’aigua.

Amb el projecte Serps d’aigua volem rellegir la ciutat de Barcelona sota un nou règim de relacions. Un règim en el qual les condicions naturals lligades a la circulació de l’aigua esdevenen activadores de nivells de significació, de construcció cultural i social del que es produeix en una superfície aparentment neutra i homogènia.

Al Pla de Barcelona, entre el Llobregat i el Besòs, la presència de torrents i rieres ha conformat un paisatge molt ric, el de les grans conques, com la de la riera Blanca, al sud, o la d’Horta, al nord. També una superposició de vies d’aigua més autònomes s’han estès per la plana condicionant l’evolució urbana. En el seu creixement urbanístic, totes les ciutats han incorporat, i posteriorment anul·lat, les aigües que circulaven lliurement per la seva superfície. Les del pla de Barcelona foren canalitzades, conduïdes i sovint anul·lades. Eren unes aigües de flux permanent o d’escorriment ocasional, que han estat redirigides per mitjà de conduccions soterrades. Però, en la superfície urbana que ara suposem al marge i lliure de qualsevol influència, queden evidències de la repercussió que provoca l’aigua que circula encara pel subsol.

Les accions i convocatòries col·lectives de Serps d’Aigua dutes a terme en el marc de BCN Producció 2019-20 del Centre d’Art La Capella estan vinculades a tres estadis de la circulació de l’aigua, que són també els que articulen aquesta publicació. A la manera de pròleg el llibre comença amb una conversa amb Juan Sáez mestre saurí. A continuació iniciem el primer capítol amb “Aigua Primera”, en referència als recorreguts per les capçaleres de les rieres, on el curs de l’aigua és encara lliure i l’energia de la natura esclata en tota la seva potència fins a trobar-se en el límit-frontissa del territori urbanitzat de la ciutat. Aquí comença el segon capítol, dedicat a l’exploració de la part intermèdia de la plana de Barcelona, és “Aigua Mitja”, un espai profundament urbà i fortament culturalitzat on la presència de les rieres queda soterrada sota signes i accidents, i cal trobar-les convocant absències. Finalment, “Aigua Baixa”, en la cota més propera al mar, tanca la publicació i les accions dutes a terme. És l’aigua de desguàs que ha recorregut tota la ciutat acumulant una gran densitat d’energia que es manifesta en llocs i esdeveniments d’alta intensitat. Podríem dir que la circulació esmentada discorre de l’energia subtil present en la natura a l’energia més densa encarnada en el factor humà. S’acumula al llarg del trajecte l’influx de l’acció humana sedimentada en el transcurs de molts segles que, en una renovació constant, va a morir al mar per tornar a precipitar en forma de pluja sobre les capçaleres. En aquest sentit, el projecte Serps d’aigua es presenta com una circulació creativa que, sense interrupció, avança paral·lela al flux. En un recorregut sempre inconclús, percebem i experimentem les vies d’aigua, interpretant els signes tot buscant com s’ha de dipositar i decantar per mantenir oberta la sensibilització cap al que el flux de l’aigua comunica.

El capítol Cartes d’Aigua tanca aquesta publicació desplegant una aproximació cartogràfica a les rieres.

Fragmento de la introducción del libro Serpientes de Agua.

Con el proyecto Serpientes de agua queremos releer la ciudad de Barcelona bajo un nuevo régimen de relaciones. Un régimen en el que las condiciones naturales ligadas a la circulación del agua se convierten en activadoras de niveles de significación, de construcción cultural y social de lo que se produce en una superficie aparentemente neutra y homogénea.

En el Pla de Barcelona, ​​entre el Llobregat y el Besòs, la presencia de torrentes y rieras ha conformado un paisaje muy rico, el de las grandes cuencas, como la de la riera Blanca, al sur, o la de Horta, al norte. También una superposición de vías de agua más autónomas se han extendido por la llanura condicionando la evolución urbana. En su crecimiento urbanístico, todas las ciudades han incorporado, y posteriormente anulado, las aguas que circulaban libremente por su superficie. Las del llano de Barcelona fueron canalizadas, conducidas y a menudo anuladas. Eran unas aguas de flujo permanente o de escorrentía ocasional, que han sido redirigidas por medio de conducciones soterradas. Sin embargo, en la superficie urbana que ahora suponemos al margen y libre de cualquier influencia, quedan evidencias de la repercusión que provoca el agua que circula todavía por el subsuelo.

Las acciones y convocatorias colectivas de Serpientes de Agua llevadas a cabo en el marco de BCN Producció 2019-20 del Centro de Arte La Capella están vinculadas a tres estadios de la circulación del agua, que son también los que articulan esta publicación. A modo de prólogo el libro comienza con una conversación con Juan Sáez maestro zahorí. A continuación iniciamos el primer capítulo con “Agua Primera”, en referencia a los recorridos por las cabeceras de las rieras, donde el curso del agua es todavía libre y la energía de la naturaleza estalla en toda su potencia hasta encontrarla se en el límite-bisagra del territorio urbanizado de la ciudad. Aquí comienza el segundo capítulo, dedicado a la exploración de la parte intermedia de la página de Barcelona, ​​es “Aigua Media”, un espacio profundamente urbano y fuertemente culturalizado donde la presencia de las rieras queda enterrada bajo signos y accidentes, y hay que encontrarlas convocando ausencias. Por último, “Agua Baja”, en la cota más cercana al mar, cierra la publicación y las acciones llevadas a cabo. Es el agua de desagüe que ha recorrido toda la ciudad acumulando una gran densidad de energía que se manifiesta en lugares y eventos de alta intensidad. Podríamos decir que la citada circulación discurre de la energía sutil presente en la naturaleza a la energía más densa encarnada en el factor humano. Se acumula a lo largo del trayecto el influjo de la acción humana sedimentada en el transcurso de muchos siglos que, en una renovación constante, va a morir en el mar para volver a precipitar en forma de lluvia sobre las cabeceras. En este sentido, el proyecto Serpientes de agua se presenta como una circulación creativa que, sin interrupción, avanza paralela al flujo. En un recorrido siempre inconcluso, percibimos y experimentamos las vías de agua, interpretando los signos buscando cómo depositar y decantar para mantener abierta la sensibilización hacia lo que el flujo del agua comunica.

El capítulo Cartas de Agua cierra esta publicación desplegando una aproximación cartográfica a las rieras.

Serps d'Aigua. Les rieres ocultes de Barcelona